• English
 • Ελληνικά

Error message

The file could not be created.

Ανάπτυξη γνώσης και καινοτόμων ιδεών

Ο συγκεκριμένος θεματικός κύκλος καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες.

 Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων σχετικά με και με αφορμή την Ακαδημία Πλάτωνος. Σκοπός των δράσεων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση των μαθητών με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται με την Ακαδημία της αρχαίας Αθήνας. Αυτή η δέσμη αξιών δεν θεωρείται υπό μία «ηθικολογική» οπτική γωνία, ούτε μόνο αποκλειστικά στο πλαίσιο της ίδιας της πλατωνικής φιλοσοφίας, αλλά στο ευρύτερο ανάπτυγμά της και τις διαδοχικές προσαρμογές αυτού στη διαχρονία. Τούτο αφορά τις έννοιες:

 • Του διαλόγου,
 • Της κατ’ αρχήν ισότητας μεταξύ των διαλεγομένων ασχέτως φύλου, κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής,
 • Της δόμησης ταυτότητας μέσω της συμμετοχής,
 • Της διαχείρισης της διαφωνίας,
 • Της χρήσης μιας ευρετικής μεθόδου που στηρίζεται στην ορθολογική σκέψη και την κριτική αντίληψη.

Οι δράσεις αφορούν στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου και προσαρμόζονται κάθε φορά σε αυτά τα τρία ηλικιακά επίπεδα, τους δασκάλους και καθηγητές καθώς και την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς που περιβάλλουν την εκπαιδευτική κοινότητα.

 Εδράζονται σε τέσσερις άξονες προσέγγισης του σκοπού, οι οποίοι με τη σειρά τους δε θεωρούνται στην «εργαλειακή» αλλά στην αξιακή τους διάσταση, θεωρούνται δηλαδή παράλληλα ως επιμέρους στόχοι. Οι άξονες αυτοί είναι:

 • Η βιωματική μάθηση,
 • Η διαδραστικότητα σχολείου και κοινωνίας,
 • Η διενέργεια έρευνας,
 • Η συνεργασία σε ομάδες,
 • Η έμφαση στην έννοια της δημόσιας αξίας στην υλική και την άυλη διάστασή της ως δημόσιου χώρου (public space) και ως δημόσιας σφαίρας (public sphere).

 

Αποτελεί σημαντικό πυλώνα του προγράμματος και περιλαμβάνει ελεγμένο και αξιόπιστο γνωστικό υλικό:
•    Διαφορετικής υφής (κειμενικό, πολυμεσικό, μεταδεδομένα),
•    Διαφορετικού γνωστικού επιπέδου (πρωτοβάθμια, γυμνάσιο, λύκειο, ευρύ ελληνικό κοινό, τουριστικό κοινό),
•    Διαφορετικής στόχευσης (εκπαιδευτική, εγκυκλοπαιδική, τοπικής ευαισθητοποίησης,  βιωματική κ.α.),
•    Διαφορετικής διαδραστικότητας (απλή πρόσληψη/περιήγηση, αναζήτηση, δημιουργία, συμμετοχική διαδικασία).

 Το υλικό θα έχει κυρίως χαρακτήρα κειμενικό και πολυμεσικό. Θα οργανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέματα (knowledge units or themes) που περιλαμβάνουν κείμενο συνοπτικό ή/και αναλυτικό, σταθερή ή κινούμενη εικόνα και ήχο. Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, μαθησιακά παιχνίδια και γραφήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά των γνωστικών ενοτήτων.

Τα κείμενα και το εποπτικό/συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι συνοδευτικές τους λεζάντες/επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα νοηματικής δυσκολίας: για μαθητές δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και για μαθητές λυκείου.         

Το υλικό θα εμφανίζει στο χρήστη τις γνωστικές ενότητες οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και θα επιτρέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση στους τίτλους τους και στο κειμενικό περιεχόμενό τους.
Η θεματική θα καλύπτει τις ευρύτερες κατηγορίες:
•    Τόπος (φυσικό και δομημένο περιβάλλον)
•    Πρόσωπα
•    Ιστορία
•    Φιλοσοφία (ιδέες και έργα)
•    Πρόσληψη και Επίδραση.

Επίσης, θα δημιουργηθούν πολυμεσικά στοιχεία, μοιρασμένα στα διάφορα νοηματικά επίπεδα τα οποία θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: video, αρχεία ήχου και αρχεία πολυμέσων (π.χ. flash) σε μορφές που συμπεριλαμβάνουν περιήγηση, συνέντευξη, μουσική, θέατρο, απαγγελία, προσομοίωση, αναπαράσταση, παιχνίδι κ.α.

Τα θερινά σχολεία για έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών και γενικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας αποσκοπούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάδειξης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες μαθητές μια ποικιλία θεμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα αφενός να ασχοληθούν εποικοδομητικά με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο ευρύτερο πνεύμα της «Ακαδημίας Πλάτωνος» και αφετέρου να γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

Μέσα από τη συν-δραστηριοποίηση ομάδων μαθητών, τα θερινά σχολεία μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής, πολιτισμικής ανάπτυξης και βιωματικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές θα πάρουν μία γεύση από την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από σύγχρονες και ελκυστικές μεθόδους προσέγγισης του κάθε γνωστικού πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας ομάδες εργασίας, workshops, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, αθλητικές δραστηριότητες, διαλέξεις από καθηγητές της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοιχτές συζητήσεις με διευθυντές μουσείων, συντηρητές έργων τέχνης, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, φωτογράφους, κ.ά.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους φιλοξενίας και θα αφορά μαθητές από 15 έως 18 ετών. Η διάρκεια του κάθε κύκλου φιλοξενίας ορίζεται σε 2 εβδομάδες ετησίως. Η Δράση θα έχει τριετή διάρκεια (2012-2014).

Το θερινό σχολείο της φιλοσοφίας και της εφαρμοσμένης έρευνας θα επιχειρήσει κάτι βαθειά καινοτόμο: να προσελκύσει ερευνητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, μέσω διεθνούς πρόσκλησης και διαγωνισμού, διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, πρόθυμους να διερευνήσουν τη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν και τον τρόπο που αυτή ανατροφοδοτεί και ενίοτε ανατρέπει τις αρχές αυτές.

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου θα συνδεθεί η φιλοσοφία με την εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, με έμφαση στους τομείς των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της επιστήμης της οργάνωσης και παροχής ψηφιακής πληροφορίας. Θα εξεταστούν και θα παρουσιαστούν θέματα τόσο πρακτικά όσο και μεθοδολογικά, που αφορούν στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με αναφορά στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πολυεπιστημονική προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και οι ανατροπές που αυτά προκαλούν στο φιλοσοφικό σύστημα που τα παράγει.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα για 2 έτη με διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανά έτος, ώστε να υπάρχει εξέλιξη του προγράμματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και με την προοπτική της καθιέρωσής του ως σημαντικού ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού. Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και θα κοινοποιηθεί μέσω των δικτύων αριστείας στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή τους θα γίνει από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή κατόπιν εκτενούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Για την κάλυψη του συνόλου των ειδικών θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων θα παρέχονται 4 διδακτικές ώρες ανά ημέρα και σειρά ημερήσιων εργαστηρίων με ειδικούς, όπως επίσης θα διοργανωθούν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ειδικούς χώρους και ιδρύματα όπου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα, μέθοδοι και προβληματισμοί επάνω στη σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης με έμφαση στην παραγωγική και πρακτική διάσταση της δεύτερης.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενισχυθούν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να φοιτήσουν ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ελληνικά ΑΕΙ, ενδεικτικά στους τομείς: Φιλολογία (Κλασική-Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν:
Α) Αλλογενείς αλλοδαποί.
Β) Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας από δευτέρας γενεάς και εξής, που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδος τουλάχιστον από 15ετίας.
Γ) Έλληνες, κατά δεύτερη προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των υποτρόφων από τις κατηγορίες Α) και Β) δεν καλύπτει τις προσφερόμενες υποτροφίες.
Δ) Αλλοδαποί μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Μέσω του Προγράμματος, θα χορηγηθούν υποτροφίες (τροφεία), οι οποίες θα καλύπτουν τις δαπάνες διαβίωσης και φοίτησης.

Η δράση αναφέρεται στην υλοποίηση μιας ενιαίας εξειδικευμένης πλατφόρμας αποθετηρίασης, διαχείρισης και ανάκτησης ψηφιακού περιεχομένου δημιουργώντας ένα μοναδικό σημείο αμαφοράς περιεχομένου σχετικό με τον Πλάτωνα. Πρόκειται για ένα Πληροφοριακό Σύστημα τεχνολογίας αιχμής το οποίο θεμελιώνεται επιστημονικά, υλοποιείται ως λογισμικό και υλικό, δημιουργεί συνέργειες φορέων και πρωτοβουλιών, επιλέγει και συγκεντρώνει περιεχόμενο, χτίζει τις διαδικασίες και τις δομές για τη βιωσιμότητα και πολλαπλασιαστική αξία της όλης δράσης και τέλος υλοποιεί μια σειρά τεχνολογίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες κάνουν το περιεχόμενο πιο ελκυστικό αλλά κυρίως δημιουργούν και υποστηρίζουν την εικονική ανθρώπινη κοινότητα, ή κατά μια άλλη θεώρηση το κοινωνικό δίκτυο, γύρω από το φιλοσοφικό έργο που πραγματεύεται η Πράξη.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο, σε συνδυασμό με τα λοιπά συστήματα του έργου και το περιεχόμενο που θα φιλοξενήσει, φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την εναπόθεση ερευνητικού και γενικότερα συγγραφικού περιεχομένου στον υπο-χώρο της Φιλοσοφίας που εστιάζει το έργο, κατά τα παραδείγματα άλλων διεθνών πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα αυτής του αποθετηρίου INSPIRE στο χώρο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (High Energy Physics) του CERN. Το Ψηφιακό Αποθετήριο, στη βάση του, αποτελεί το σημείο σύγκεντρωσης του Ψηφιακού Περιεχομένου που αφορά στο πεδίο ενδιαφέροντος του έργου. Η φύση του είναι διττή, επιτρέποντας και τη φιλοξενία του περιεχομένου (ηλεκτρονική αποθήκευση) αλλά και τη διασύνδεσή του (harvesting/linking) σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε άλλα αποθετήρια. Επί της βάσης αυτής προσφέρει μια σειρά προηγμένες υπηρεσίες οι οποίες δίνουν σε εικονικές κοινότητες (virtual communities) και στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να διερευνήσει το χώρο της φιλοσοφίας και να διαλεχθεί πάνω σε αυτή, παράγοντας νέα γνώση και νέες θεωρήσεις της υπάρχουσας.

Επιπλέον προηγμένες υπηρεσίες του ενισχύουν τον πολιτισμικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δράσης, διαθέτοντας, με μια πληθώρα μεθόδων, περιεχόμενο αφενός χωρικά και θεματικά εστιασμένο και αφετέρου προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις, δυνατότητες και περιβάλλον εφαρμογής / χρήστη.

Εκτός από την τεχνολογία, ο ανθρώπινος παράγοντας και το περιεχόμενο είναι αυτά που ολοκληρώνουν ένα Ψηφιακό Αποθετήριο. Στο Ψηφιακό Αποθετήριο προβλέπεται και η συγκέντρωση περιεχομένου από υφιστάμενες πηγές, και η θέσπιση συνεργιών με ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς για την απόθεση, σύνδεση και άντληση περιεχομένου, αλλά και η δημιουργία δομής συνεχιζόμενης διαχείρισης και λειτουργίας του.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ένα εργαλείο ανοιχτό προς χρήση από τον Πολίτη και Ερευνητή. Παρότι μπορεί να προστατεύει το περιεχόμενό του, αν κάτι τέτοιο απαιτείται, και προφυλάσσει την ιδιωτικότητα του χρήστη, οι υπηρεσίες του είναι ανοιχτές προς το κοινό χωρίς περιορισμούς, πέρα από αυτούς της αποφυγής κακόβουλης εκμετάλλευσης.